పళ్ళపై పేరుకున్న పాచిని చిన్న చిట్కాతో నిమషంలో వదిలించుకోవచ్చు

teeth1

Leave a Reply

*