అదిరిపోయే ఎక్స్ ప్రెషన్ ఇచ్చిన రేష్మి! ప్రదీప్ ని కొట్టి, సుదీర్ మొఖం మీద త్పు అని ఊసిన రేష్మి

reshmi-ex

Leave a Reply

*