మీరు తెలుగులో మాట్లాడితే అవతలి వారికి ఇంగ్లీష్ లో వినిపించాలా?

era

Leave a Reply

*